Zapisy do szkoły

 Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończył się pierwszy etap rekrutacji. W czasie trwania posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej spisano protokół.

          W roku szkolnym 2019/2020 będą mogły rozpocząć naukę dzieci urodzone nie później niż w 2012 roku. 

          W obecnych oddziałach znalazło się również miejsce dla kandydatów do klas starszych.

          Jeżeli zostanie zatwierdzona organizacja, uwzględniająca zapotrzebowanie na dwa oddziały klasy pierwszej, to zgodnie z kolejnością zgłoszeń będą również przyjmowane dzieci, które urodziły się w 2013 roku.

          Od 1 lipca do 3 lipca, do wszystkich z Państwa, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne dzieci będzie wysłana indywidualna wiadomość. 

          Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 1 września 2019 roku. Informacja o tym, gdzie i w jakich godzinach można składać oryginały dokumentów zostanie zamieszczona na stronach SPK w ostatnich dniach sierpnia. Dopuszcza się możliwość przekazania dokumentacji w formie elektronicznej  na adres genewa@orpeg.pl w tytule podając "Rekrutacja uzupełniająca i imię dziecka".  Za przesłane internetowo dokumenty Szkołą nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Dla bezpieczeństwa, dokumenty można przesłać jako zaszyfrowane, zgodnie z procedurą dotyczącą obiegu w ten sposób wysyłanych plików. 

Z wyrazami szacunku

Komisja Rekrutacyjna

 

****************************************************************************************************************************************************************

Smiley face

ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY  POLSKIEJ

IM. WACŁAWA MICUTY PRZY STAŁYM PRZEDSTAWIIELSTWIE RP PRZY BIURZE NZ W GENEWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(DO 31.08.19 “SPK W GENEWIE”)

1)      Rekrutacja do Szkoły Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie (do 31.08.19 “SPK w Genewie”)

2)      Pierwszeństwo w zapisie do klasy I szkoły szkoły podstawowej mają dzieci mówiące po polsku, które w roku 2019 kończą 7 lat .

3)      Dzieci sześcioletnie, mówiące po polsku, mogą być przyjęte do klasy I szkoły podstawowej (zgodnie z kolejnością zgłoszeń i jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców oraz dostarczonych dokumentów rekrutacyjnych, jeśli ukończą 6 lat do końca czerwca 2019 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły szwajcarskiej lub francuskiej od 1.09.2019 r.

4)      Do klas II - VIII oraz I-IV liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub testu / rozmowy diagnozującej, przewidzianej w harmonogramie (punkt 12)

5)      Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy 3 gimnazjum, klasy VIII szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej. O otwarcie oddziału licealnego będziemy się starać, jeżeli chęć kontynuacji nauki na tym poziomie zgłosi przynajmniej siedmiu uczniów.

6)      Rodzice dotychczasowych uczniów SPK, będą potwierdzali chęć kontynuowania nauki przez dzieci w roku szkolnym 2019/2020, poprzez ankietę przekazaną przez nauczyciela.

7)      Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka mówiącego po polsku do Szkoły Polskiej są rodzice lub prawni opiekunowie.

8)       Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły Polskiej:

a.       wypełniony w całości i czytelnie formularz rekrutacyjny (załącznik 1-6 do regulaminu rekrutacji), pobrany ze strony internetowej lub w bibliotece szkolnej,

b.       zaświadczenie ze szkoły lokalnej [warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły Polskiej jest dostarczenie kierownikowi aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu: a) do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty lub, b) do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w której dziecko spełnia obowiązek szkolny/obowiązek nauki. ] Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie musi być aktualizowane, *Zaświadczenie szkoły lokalnej, rodzic musi dostarczyć w terminie nie później niż miesiąc po rozpoczęciu nauki w SPK. Niedostarczenie ww. zaświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy uczniów SPK

c.       dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu,

d.       świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada.

 

9) We wrześniu należy dostarczyć do Szkoły:

   a. oświadczenie o posiadaniu ważnego ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie wraz z kopią ubezpieczenia obejmującego zajęcia szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny)należy dostarczyć nie później niż 15 września.

   b. oświadczenie dotycząc procedury powiadamiania o nagłych sytuacjach.

 

10) Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły Polskiej. Kierownik Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

  1. uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi,
  2. w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,
  3. dokumentacja została złożona przed lub poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.

 

11) O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.

 

12) Zapisu do Szkoły dokonuje się osobiście w następujących terminach (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą e-mail: genewa@orpeg.pl):

o   7.05.2019 od godz. 12.30 – 13.00 – szkoła GOLETTE  (adres: Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin), dokumentację przyjmuje p. K.Zwalińska, która o umówionej godzinie będzie czekała, na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci, w sali D-17.

o   8.05.2019 od godz. 16.15 – 17.15 - szkoła GOLETTE  (adres: Rue de la Golette 17, 1217 Meyrin), dokumentację przyjmuje p. K.Zwalińska oraz B.Borgosz-Michniuk, które o umówionej godzinie będą czekały, na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci, w sali D-17.

o   9.05.2019 od godz. 16.15 do godz. 17.00 - szkoła w Le Grand-Saconnex  (adres: Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex), dokumenty przyjmuje p. M.Urbaniec,  która o umówionej godzinie będzie czekała, na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci, w sali nr 1.3

o   23.05.2019 od godz. 17.30 – 19.30  - szkoła w Le Grand-Saconnex  (adres: Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex), dokumenty przyjmuje komisja rekrutacyjna. Tego dnia, po wcześnieszym zgłoszeniu na adres e-mail: genewa@orpeg.pl:                                                                             - będzie możliwa weryfikacja znajomości języka polskiego przez dziecko (dotyczy dzieci zapisywanych do klasy I szkoły podstawowej                                                                                    - będzie możliwe napisanie testu i udział w rozmowie diagnozującej (dotyczy zapisu dzieci do klas starszych, które nie posiadają świadectwa).

o   13.06.2019 od godz. 19.10-20.40 -szkoła w Le Grand-Saconnex  (adres: Chemin de Torney 1, 1218 Le Grand-Saconnex), dokumenty przyjmuje p. E.Pisarska-Yui i p.K.Zwalińska,  które o umówionej godzinie będą czekała, na osoby zainteresowane zapisaniem dzieci, w sali nr 1.3

13) Jedynie w przypadkach szczególnie uzasadnionych zapisu można dokonać przez Internet. Należy przynieść dokumenty tożsamości do wglądu, w uzgodnionym terminie, najpóźniej na początku roku szkolnego. Za przesyłane internetowo dokumenty Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumenty jako zaszyfrowany pdf przesyłamy na adres genewa@orpeg.pl, w tytule podając "zapis do szkoły". Potwierdzenie złożenia dokumentów dziecka do Szkoły Polskiej im. W. Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie (do 31.08.19 “SPK w Genewie”) otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

14) Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.

 

 

15) Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza organizacji roku szkolnego przez ORPEG.

 

16) Rekrutacja nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.

 

17) Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 16 jest przekazanie kierownikowi wypełnionych formularzy rekrutacyjnych oraz przedstawienie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą (z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za granicą) i podjęciem jej w Szkole Polskiej w Genewie nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego.

 

18) Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie pojawią się na zajęciach do 15 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni z listy uczniów.

 

19)  Do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.

 

20) W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u kierownika SPK (od 1.09.2019 kierownika SPL).

 

21) W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. Wacława Micuty przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze NZ w Genewie.

 

22)Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 1 do 30 września br. Jeżeli w pierwszym naborze zostanie wykorzystana liczba wolnych miejsc nie przeprowadza się rekrutacji uzupełniającej.

 

23) Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie internetowej Szkoły pod koniec sierpnia.

 

24) Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

 

25) Spotkanie z wychowawcą klasy będzie zorganizowane we wrześniu.